پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 2 بهمن 1400
واحد شهرسازی و ساختمان

آقای سید علی مسیبی جاوید = مسئول درآمدو نوسازی – شهرسازی و سرمایه گذاری- حراست

خانم فریبا قربانی = کارشناس شهرسازی – معماری و مامور بازدید

آقای رضا ملتی = کارشناس شهرسازی – معماری و مامور بازدید

آقای مصطفی برزگر = کارشناس نقشه برداری – شهرسازی-  معماری و مامور بازدید

آقای حسین کرمی = مسئول امور بایگانی واحد شهرسازی و ساختمان


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0