پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 6 تير 1401
واحد خدمات شهری و فضای سبز

آقای علی خوشرخ = مسئول  فضای سبز

آقای ناصر بهرامی = مسئول خدمات شهری و آتش نشانی


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0