امور مالی

 

آقای سید احمد سرمدی =مسئول امور مالی و ذیحسابی

خانم اکرم درویشی = کارشناس مالی

 

 

واحد مالي:

واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح بودجه از يك سو و كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري از سوي دگر معطوف داشته است اين مهم به نحوه به سزايي در سوق دادن بيشترين سهم بودجه به سمت هزينه هاي عمراني موثر افتاده است همچنين از دگر وظايف واحد مالي، افزودن بر برنامه ريزي و هدايت مالي، مي توان پيگيري مطالبات تهيه گزارش هاي مالي و تراز نامه ها مميزي و ... اشاره نمود.

مسئول امورمالي

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

نظارت بر اجراي مواد 6 و 26 آئين نامه مالي شهرداريها

اجراي كامل آئين نامه مالي شهرداري ها

نظارت بر اجراي ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها

نظارت بر اجراي ماده 55 و 65 و 67 آئين نامه شهرداريها

نظارت بر امور مالي ، كارپردازي و انبار

نگهداري چك هاي واحد در آمد

نگهداري اسناد مالي

نظارت بر وصول چك ها در موعد سر رسيد آنان

امضاء اسناد هزينه و در آمد و تاييد آنها

مميزي اسناد مالي و هزينه

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0