آيين نامه مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله

آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله

مصوب 30/11/1369

ماده 1- كليه ساختمانهاي گروه 1 و2 ( ساختمانهاي با اهميت زياد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (موضوع تصويبنامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367) به استثناي ساختمانهاي مسكوني يا مختلط مسكوني تجاري داراي كمتر از 12 واحد مسكوني يا مسكوني و تجاري ( كه مقاوم سازي آنها به اختيار مالك خواهد بود) اعم از آن كه متعلق به بخش دولتي و عمومي يا بخش خصوصي باشند بايد ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه در مقابل زلزله تا حداكثر امكان مقاوم شوند و مالكين اين قبيل ساختمانها موظفند ساختمانهاي خود را طبق اصول فني و با نظارت مهندسين مجاز داراي گواهينامه مخصوص صادر شده از طرف وزارت مسكن وشهرسازي كه در اين آئين نامه اختصارا (مهندسين مجاز) ناميده مي شوند يا مهندسين مشاور سازه كه صلاحيت آنها به تاييد سازمان برنامه وبودجه رسيده باشد، در برابر زلزله تقويت نمايند و گواهي (انجام عمليات مقاوم سازي) دريافت دارند ونسخه اي از اين گواهي را جهت ضبط در پرونده ساختمان به شهرداري محل تسليم نمايند.

تبصره 1- ميزان ايمني متناسب با امكان اجرائي ناشي از وضع ساختمان و بر طبق آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله خواهد بود.

تبصره 2- صدور پروانه انجام عمليات تكميل و توسعه و تعمير اساسي كليه ساختمانهاي مشمول اين بند و تمديد پروانه هاي مربوط به ادامه فعاليت آن دسته از ساختمانهائي كه طبق مقرررات اين ماده اجراي ضوابط مقاوم سازي درباره آنها الزامي است و فعاليت آنها نياز به دريافت مجوز دارد، موكول به اجراي اين ضوابط خواهد بود.

تبصره 3- در برنامه ريزي براي مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله از نظر نوع ساختمان اولويت با ساختمانهاي امدادي و درماني ميباشد و از نظر منطقه اي اولويت با استانهاي گيلان وزنجان خواهد بود.

ماده 2- شهرداريهاي سراسر كشور موظفند تا تاريخ اول فروردين ماه 1371 براي كليه ساختمانهاي موضوع ماده 1 اين تصويبنامه كه در داخل محدوده و حريم شهرها قرار گرفته اند شناسنامه اي كه در آن وضعيت مقاومت ساختمان در برابر زلزله بر طبق آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله مشخص شده باشد، تنظيم نمايد.

ماده 3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است از طريق برگزاري دوره آموزش كوتاه مدت و امتحان، مهندسين مجاز را گزينش و گواهينامه احراز صلاحيت براي طراحي ونظارت بر عمليات مقاوم سازي را به ايشان اعطا نمايد.

شهرداريها موظفند اسامي و آدرس مهندسين مجاز مقيم در حوزه خود يا شهرهاي مجاور قابل دسترسي را به نحو مقتضي در معرض اطلاع مالكين ساختمانها قرار دهند.

ماده 4- عمليات مقاوم سازي كه توسط مالك ساختمان انجام خواهد گرفت شامل مراحل ذيل است :

1-استفاده از خدمات مهندسين مجاز يا مهندسين مشاور رشته سازه براي بازديد از ساختمان و تهيه گزارش ميزان مقاومت در برابر زلزله و لزوم يا عدم لزوم مقاوم سازي.

2-تهيه طرح مقاوم سازي در صورت لزوم توسط مهندسين مجاز يا مهندسين مشاور رشته سازه .

3- اجراي طرح مقاوم سازي تحت نظارت مهندسين مجاز.

4-اخذ گواهي نامه انجام عمليات مقاوم سازي.

5-ثبت گواهينامه انجام عمليات مقاوم سازي در پرونده ساختمان در شهرداري محل.

ماده 5- بانكها با توجه به مقررات مربوط حتي المقدور تسهيلات اعتباري لازم را با شرايط مناسب براي اجراي طرح هاي مقاوم سازي در اختيار مالكين ساختمانها قرار خواهند داد.

ماده 6- مهندسين مجاز پس از قبول مسئوليت انجام خدمات طرح و نظارت موظفند بر نحوه اجراي طرحهاي مقاوم سازي نظارت نموده و پس از خاتمه عمليات مقاوم سازي، انجام عمليات را با درج ميزان ايمني ساختمان در برابر زلزله گواهي و به شهرداري اعلام نمايند.

ماده 7- شهرداريها گواهينامه هاي انجام عمليات مقاوم سازي موضوع ماده 1 اين تصويبنامه را كه توسط مهندسين مجاز صادر شده بدون اخذ هر گونه وجهي، در پرونده ساختمان مربوط ضبط نموده و ازتاريخ اول فروردين ماه سال 1371 در پاسخ كليه استعلام هايي كه در مورد وضعيت ساختمانهاي مشمول مقاوم سازي از طرف مراجع مختلف صورت مي گيرد مراتب انجام يا عدم انجام عمليات مقاوم سازي را قيد خواهند نمود.

ماده 8- وزارت مسكن وشهرسازي نظارت عمومي بر عمليات مقاوم سازي و نحوه عمل مهندسين مجاز را بر عهده دارد و دستور العملهاي لازم را در مورد روشهاي فني براي مقاوم سازي انواع ساختمانها را حداكثر ظرف مدت 6 ماه به عنوان راهنما منتشر خواهد نمود.

ماده 9- وزارت مسكن وشهرسازي براي پاسخگوئي به سوالات فني دستگاههاي اجرايي وسازمانهاي دولتي وعمومي در زمينه مقاوم سازي ساختمانهاي خود و نير ارائه مشورتهاي مهندسي در مورد ساختمانهاي ويژه اي كه در آيين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) دستور العملي براي آنها درج نگرديده است كميته اي تحت عنوان (( كميته ايمني ساختمان در برابر زلزله )) متشكل از اساتيد و افراد خبره و صاحبنظر در كليه رشته هاي مهندسي زلزله تشكيل خواهد داد.اين كميته به عنوان يك مرجع مشورتي در زمينه مسائل فني مربوط به ايمن سازي ساختمانها در برابر زلزله در سطح ملي تلقي خواهد شد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0