• ساعت : ۸:۳۹:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 121
  • کد خبر : ۲۱۵۹
برگزاری كمیته نام گذاری معابر شهر لالجین
<p>كميته نامگذارے معابر شهر لالجین در تاریخ ۲۰ آبان در محل شهردارے لالجین با حضور شهردار و رئیس شوراے شهر لالجین،آقاے زارعے رئیس بنیاد شهید شهرستان بهار،آقاے شھنوازیان رئیس اداره ارشاد اسلامے شهرستان بهار،آقاے روح بخش رئیس شرکت پست شهرستان بهار و آقاے مهرزاد مسئول زیباسازے شهردارے لالجین تشکیل شد</p>

✅كميته نامگذارے معابر شهر لالجین در تاریخ ۲۰ آبان در محل شهردارے لالجین با حضور شهردار و رئیس شوراے شهر لالجین،آقاے زارعے رئیس بنیاد شهید شهرستان بهار،آقاے شھنوازیان رئیس اداره ارشاد اسلامے شهرستان بهار،آقاے روح بخش رئیس شرکت پست شهرستان بهار و آقاے مهرزاد مسئول زیباسازے شهردارے لالجین تشکیل شد
در این جلسه بعد از توضیحات شهردار و رئیس شوراے شهر لالجین اسامے پیشنهادے ۱۲۰ معبر بدون نام قرائت شد و حضار به بحث و بررسے اسامے پیشنهادے پرداختند و نهایتاً اسامے مذکور بعد از اصلاح و تغییرات تعدادے از موارد به تایید و تصویب رسید.
مقررگرید جهت پاسداشت مقام شهداے مدافع حرم و همچنین شهداے مدافع سلامت دو معبر به این نام ها مزین شود.
همچنین یکے از معابر به پاس خدمات خبرنگاران به نام *خبرنگار* موسوم شد.
اسامی اصیل ترکے و فارسے،عنوان تعدادے از مشاهیر،عرفا و اماکن و بلاد معروف زینت بخش نام معابرے از لالجین شد.
همچنین دو معبر نیز با نام دو تن از هنرمندان پیشکسوت سفال لالجین موسوم شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0