پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Thursday, August 18, 2022

آقای ذکریا اسدی

ریاست شورا

 

آقای فرامرز خوش زارع

نایب رئیس

خانم مرضیه ترابی

خزانه دار
              

آقای احمد رستمی

منشی اول
 

خانم لیلا اکبری بهروز

منشی دوم
 


 

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0